Jdi na obsah Jdi na menu

Nejčastější dotazy čtenářů

17. 3. 2021

Nejčastější dotazy ohledně půjčovních služeb:

 

Jak se můžu stát uživatelem (čtenářem) knihovny?

 

Uživatelem knihovny se může stát každý, kdo vyplní přihlášku, předloží průkaz totožnosti a zaplatí registrační poplatek dle platného ceníku knihovny. K registraci dětí do 15 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce (viz. přihláška čtenáře). Po uhrazení registračního poplatku je možné po dobu 1 roku ( 12 měsíců) využívat nabízených služeb knihovny.
 

 

V jaké výši jsou čtenářské poplatky a na jakou dobu se platí?

 

Čtenářské poplatky jsou jen symbolické, dospělí čtenáři platí 120 Kč, senioři a studenti 100 Kč, děti a mládež do 15 let 60 Kč. Platnost poplatku je 1 rok, tedy 12 měsíců bez ohledu na měsíc, kdy byl čtenář v knihovně zaevidován (např. čten. poplatek zaplacený v březnu 2021 má platnost do března 2022). Vzhledem k faktu, že v současné době se pořizovací cena jedné knihy pohybuje mezi 300 - 400 Kč, tak je to opravdu zanedbatelná částka.
 

 

Můžu na svůj čtenářský průkaz půjčovat knihy i rodinným příslušníkům, se kterými žiji ve společné domácnosti?

 

Ne. Knihy z knihovny si může půjčovat jen ten uživatel, který má zaplacený čtenářský poplatek (viz. knihovní řád). Soužití v jedné společné domácnosti nezbavuje dalšího rodinného příslušníka povinnosti registrace. Povinnost zaplacení čtenářského poplatku má i v případě, že by z jakéhokoliv důvodu nenavštěvoval osobně knihovnu, ale knihy by mu nosil rodinný příslušník registrovaný jako čtenář knihovny.
 

 

Můžu na svůj čtenářský průkaz půjčovat knihy i přátelům nebo spolupracovníkům?

 

Ne. Knihy z knihovny si může půjčovat jen ten uživatel, který má zaplacený čtenářský poplatek (viz. knihovní řád). Knihovní řád jasně definuje povinnosti čtenáře a uživatele knihovny. Každý, kdo má zájem o půjčování knih z knihovny je povinen se zaregistrovat a mít vlastní čtenářský průkaz.  
 

 

Proč si příslušníci jedné rodiny nemohou půjčovat knihy na jeden čtenářský průkaz?

 

Mezi hlavní výkonnostní ukazatele knihoven patří počet registrovaných čtenářů a počet výpůjček. Pokud registrovaný čtenář půjčuje knihy z knihovny svým rodinným příslušníkům a známým, kteří nejsou uživateli knihovny, tak jednak porušuje knihovní řád, dále svým neseriózním chováním omezuje přístup ke knihám řádně registrovaným čtenářům, dochází k opotřebování knih a občas i k poškození od jedinců, na které se nevztahují povinnosti registrovaných čtenářů, ale nejdůležitější je fakt, že se půjčování knih neregistrovaným osobám nijak pozitivně neodrazí ve statistice čtenářů a výpůjček knihovny.

 

Můžu svůj čtenářský průkaz využít k návštěvě jiné knihovny v okolí svého bydliště?

 

Ne, tuto možnost mohou využít jen čtenáři některých větších měst, ve kterých má knihovna své pobočky. V takovém případě platí čtenářský průkaz jak v hlavní knihovně, tak i na jejich pobočkách.

 

Je možné na dětský čtenářský průkaz půjčovat knihy z oddělení pro dospělé čtenáře?

 

Není to možné. Čtenářský průkaz pro dětského čtenáře je platný pouze v oddělení pro děti a mládež, výjimkou může být zapůjčení např. klasické doporučené četby, příp. knížek týkajících se zájmové činnosti (sport, výtvarné aktivity apod.).

 

Je možné na čtenářský průkaz pro dospělého čtenáře půjčovat knihy z oddělení pro děti a mládež?

 

Není to možné. Čtenářský průkaz pro dospělého čtenáře je platný pouze v patřičném oddělení, výjimkou může být např. dětská literatura nutná ke studiu apod. 

 

Pro jakou věkovou kategorii je určen dětský čtenářský průkaz?

 

Čtenářský průkaz pro děti a mládež je určen pro věkovou kategorii od dětí navštěvujících MŠ až po mládež do 15 let končících základní školní docházku.

 

Jakým způsobem probíhá běžná návštěva knihovny?

 

Návštěvník (registrovaný čtenář) při příchodu do knihovny předá pracovnici u pultu vrácené knihy s platným čtenářským průkazem, společně zkontrolují počet zapůjčených a vrácených titulů, načež si pak čtenář může přejít do vedlejší půjčovny, kde si vybírá knihy podle svých zájmů a pro svou potřebu. Všechny knihy, které jsou řádně zaevidovány, označeny a zabaleny do ochranné fólie jsou čtenářům k dispozici ve volném výběru. Vybrané knihy si čtenář zkontroluje, zda nevykazují nějaké viditelné poškození a předá je pracovnici knihovny k zaevidování. Poté je společně se čtenářským průkazem převezme a odnáší si je s sebou.

 

Můžu chtít po pracovnici knihovny, aby mi knihy pravidelně vybírala?

 

Pravidelné vybírání knih čtenářům je možné v době, kdy je provoz knihoven omezen jen na půjčovní služby prostřednictvím výdejního okénka. Při běžném provozu je prostor knihovny koncipovaný tak, aby si každý čtenář vybíral knihy pro svou potřebu v půjčovních místnostech zaměřených k tomuto účelu. 

 

Výběr knih je také možný v případě, že čtenář v důsledku krátkodobého nebo dlouhodobého zdravotního omezení (onemocnění) nemůže navštěvovat knihovnu a pro knihy mu chodí rodinný příslušník, sociální pracovník, pečovatelka apod.

Je možné se domluvit s pracovnicí knihovny o výběru knih, ale je nutné si uvědomit, že to nepatří mezi její povinnosti. Všeobecně se předpokládá, že registrované návštěvníky přivádí do knihovny nejen možnost zapůjčení konkrétních titulů, o které mají zájem, ale i možnost využít široké nabídky knih ve volném výběru, které si mohou bez jakéhokoliv omezení prohlédnout a které je také mohou nějakým způsobem oslovit. Návštěva knihovny by měla být příjemnou relaxační chvilkou a ne hektickou návštěvou s rychlým pultovým odbavením.

 

U některých čtenářů stále přetrvává představa, že přijdou ke knihovnickému pultu, pracovnice okamžitě přeruší svoji práci a začne jim vyhledávat knihy. Takové chování celkově narušuje plynulost půjčovního procesu, omezuje ostatní návštěvníky knihovny, narušuje pracovní činnosti knihovnice a proto je nutné v případě potřeby si tuto službu předem domluvit.

 

Pokud u mě dojde k nějaké změně osobních údajů, musím to oznámit i v knihovně, kde jsem registrován jako čtenář?

 

Ano, povinností čtenáře je nahlásit v knihovně změnu jména a příjmení (zejména ženy), bydliště a příp. změnu kontaktů (e-mail, tel.).
 

 

Mohu vrátit část přečtených knížek dříve než za měsíc?

 

Ano, čtenáři mohou během měsíce průběžně vracet přečtené knihy.

 

 

Může pracovnice knihovny požadovat o vrácení knih dříve než je daná měsíční výpůjční doba?

 

Ano, v případě knižních novinek nebo knih, o které je zvýšený zájem může být čtenář upozorněn na dřívější vrácení knih.

 

 

Jak často mohu navštěvovat knihovnu?

 

Frekvence návštěv není daná, jsou čtenáři, kteří navštěvují knihovnu několikrát do měsíce, jiným návštěvníkům vyhovuje návštěva 1x měsíčně, což je doba určená ke vrácení zapůjčených titulů praktikovaná ve všech knihovnách (viz. knihovní řád).
 

 

Musím si pokaždé něco vypůjčit?

 

Ne, čtenář nemá povinnost si při každé návštěvě půjčit další knihy. Rozhodnutí je na jeho svobodné vůli, kdy tuto možnost využije a kdy knihy pouze vrátí. Pokud však ví, že se z jakéhokoliv důvodu delší dobu nedostane do knihovny, tak je nutné vrátit všechny zapůjčené knihy, aby u nich nedocházelo k vyúčtování poplatků za nedodržení výpůjční doby.
 

 

Kde se v Tovačově nachází knihovna a jaká je její provozní doba?

 

Knihovna pro dospělé čtenáře je na náměstí v přízemí budovy Městského úřadu v Tovačově a svoje služby poskytuje v pondělí a ve čtvrtek od 8 – 12, 13 – 17 hod. Knihovna pro děti a mládež je na náměstí vedle prodejny drogerie, půjčovním dnem je středa a provozní doba je od 13 – 16 hod.
 

 

Kolik knih nebo časopisů si můžu půjčit a na jak dlouhou dobu?

 

Každý čtenář může mít na svůj čtenářský průkaz půjčeno maximálně 5 knih a 10 časopisů příp. brožur. Do jednoho měsíce by měl vrátit přečtené tituly. V případě, že některou knihu nestačil přečíst a nečeká na ni další zájemce, může požádat o prodloužení výpůjčky na další měsíc - viz. povinnosti čtenáře. Je vhodné si zapůjčit takový počet knih, které je čtenář schopen za měsíc přečíst.
 

 

Kde najdu veškeré aktuální informace o knihovně?

 

Veškeré informace o knihovně vč. aktualit jsou uživatelům k dispozici na webu knihovny (knihovnatovacov.cz), provozní změny jsou ve formě tištěných oznámení umístěny také na dveřích u vchodu do knihovny, ve výloze bývalé spořitelny a dětské knihovny a také jsou rozesílány prostřednictvím sms MÚ v Tovačově.
 

 

 

Jak postupovat, potřebuji-li knihu nebo časopis mít déle než jeden měsíc?


Požádat si o prodloužení výpůjčky je možné osobní návštěvou knihovny, telefonicky nebo e-mailem (viz. kontakty).
 

 

Podařilo se mi vypůjčenou knihu poškodit nebo ztratit. Co mám dělat?

 

Podle míry poškození čtenář uhradí částku určenou pracovnicí knihovny. V případě, že je knihu nebo časopis nutné vyřadit, tak je čtenář povinen zaplatit pořizovací cenu knihy + 100,- Kč navýšení (náklady na vyhledání a zajištění náhradního titulu, označení a zabalení knihy do ochranné fólie, úhrada nákladů na administrativní práce související s odpisem knihy apod.).
 

 

Půjčil jsem knihu známému a on ji poškodil, což není moje vina. Jak to mám v knihovně řešit?

 

Veškerou odpovědnost za poškození a příp. ztrátu knihy a tím i náklady nese uživatel, na nějž je evidovaná tato výpůjčka. 
 

 

Je možné si rezervovat knihu přes internet?

 

Ano, registrovaní čtenáři si mohou konkrétní titul rezervovat a po jeho vrácení budou upozorněni sms nebo e-mailem na vyřízení své rezervace.
 

 

Co když nenajdu ve fondu knihovny knihu, o kterou mám zájem?

 

V tomto případě nabízí knihovny svým uživatelům tzv. meziknihovní výpůjční službu, jejímž prostřednictvím pracovnice knihovny vyhledá požadovanou knihu ve fondu jiné knihovny, objedná ji a partnerská knihovna ji pošle formou poštovní zásilky. Zájemce o tuto službu platí poštovné za dodaný titul v plné výši (vč. poštovních nákladů za jeho vrácení).
 

 

Co je to poplatek z prodlení?

 

Poplatek z prodlení je „pokuta“ za pozdní vrácení zapůjčené knihy nebo časopisu (viz. ceník knihovny).
 

 

Můžu si půjčit knihy i bez čtenářského průkazu, když jsem ho momentálně nenašel nebo ztratil?

 

Čtenář je vždy povinen s sebou nosit čtenářský průkaz, v opačném případě sice může být obsloužen bez čtenářského průkazu, ale nesmí se to stát pravidlem a čtenář musí mít zaplacený čtenářský poplatek na daný rok. V případě ztráty je nutné uhradit poplatek za vystavení duplikátu (náhradní průkaz za 20 Kč).
 

 

Je možné v knihovně využít počítač s internetem s možností tisku či kopírování?

 

V knihovně je k dispozici 1 počítač s připojením k internetu a tato služba je poskytována ve vymezeném čase zdarma. Reprografické služby (tiskárna, kopírka – formát A4, černobílý tisk) se poskytují za poplatek dle ceníku knihovny.
 

 

Je možné si jednorázově zapůjčit knihu bez registrace?

 

Ano, ale jen v odůvodněném případě s udáním osobních údajů a se složením vratné kauce (hodnota knihy), ze které se po včasném vrácení nepoškozeného titulu odečte manipulační poplatek 30 Kč.
 

 

Mohu knihovně věnovat darem svoje knihy?

 

Ano, je možné nabídnout knihovně vlastní knihy, ale jen formou daru a pouze po dohodě s pracovnicí knihovny. Knihovna přijímá knihy dle svého výběru a to vydané po r. 2010, velmi ojediněle tituly staršího vydání.
 

 

Může být někomu vysloven zákaz navštěvovat knihovnu nebo mu může být odmítnuto půjčení knih?

 

Ano, k zákazu navštěvovat knihovnu může dojít v případě, kdy registrovaný čtenář opakovaně nedodržuje knihovní řád, nerespektuje povinnosti čtenáře, neřídí se pokyny pracovnice knihovny a má vůči knihovně nezaplacené dluhy.

Zákaz platí i pro jedince, kteří svým nevhodným chováním ruší nebo jinak obtěžují ostatní návštěvníky a zaměstnance knihovny.

Zákazem návštěvy knihovny je fakt, kdy je čtenář nebo osoby s ním žijící ve společné domácnosti nakažen jakýmkoliv přenosným infekčním onemocněním, kterým by mohl ohrozit zdraví ostatních osob. V případě, že po dobu své nemoci má půjčené knihy z knihovny, je nutné tuto skutečnost předem nahlásit, aby byly knihy po vrácení ošetřeny desinfekcí.

K odmítnutí zapůjčení knih může dojít v případě, že osoba není registrovaná jako čtenář knihovny a nebyla ani v předešlých letech.

Zamítnutí půjčení knih může být odůvodněno také nezaplacením čtenářského poplatku a dalších dlužných částek, opakovaného poškozování zapůjčených titulů apod. (viz. knihovní řád).